EMS logo

Produkt Navigation

Advanced Data Export VCL

Unsere Partnerschaften

Microsoft Certified Partner
Oracle Certified Partner
Embarcadero Technology Partner

Advanced Data Export for RAD Studio VCL

Online Bedienungsanleitung

TxlsPattern


Unit

QExport4XLS

 

type 

  TxlsPattern = (ptNone, ptSolid, ptChess, ptWhiteSpots, ptBlackSpots, ptBoldHorizontal, ptBoldVertical, 

ptBoldDiagRight, ptBoldDiagLeft, ptBoldChess, ptRingMail, ptThinGorizontal, ptThinVertical, ptThinDiagLeft, 

ptThinDiagRight, ptCells, ptCrissCross, ptThinSpots, ptThinThinSpots);

 

Description

ptNone                ptNone

ptSolid                ptSolid

ptChess                ptChess

ptWhiteSpots                ptWhiteSpots

ptBlackSpots                ptBlackSpots

ptBoldHorizontal                ptBoldHorizontal

ptBoldVertical                ptBoldVertical

ptBoldDiagRight                ptBoldDiagRight

ptBoldDiagLeft                ptBoldDiagLeft

ptBoldChess                ptBoldChess

ptRingMail                ptRingMail

ptThinGorizontal                ptThinGorizontal

ptThinVertical                ptThinVertical

ptThinDiagLeft                ptThinDiagLeft

ptThinDiagRight                ptThinDiagRight

ptCells                ptCells

ptCrissCross                ptCrissCross

ptThinSpots                ptThinSpots

ptThinThinSpots                ptThinThinSpots