EMS logo

Produkt Navigation

Advanced Data Export VCL

Unsere Partnerschaften

Microsoft Certified Partner
Oracle Certified Partner
Embarcadero Technology Partner

Advanced Data Export for RAD Studio VCL

Online Bedienungsanleitung

TxlsBorderStyle


Unit

QExport4XLS

 

type 

  TxlsBorderStyle = (bstNone, bstThin, bstMedium, bstDashed, bstDotted, bstThick, bstDouble, bstHair, bstMediumDashed, 

bstDashDot, bstMediumDashDot, bstDashDotDot, bstMediumDashDotDot, bstSlantedDashDot);

 

Description

bstNone                        bstNone

bstThin                        bstThin

bstMedium                        bstMedium

bstDashed                        bstDashed

bstDotted                        bstDotted

bstThick                        bstThick

bstDouble                        bstDouble

bstHair                                bstHair

bstMediumDashed                bstMediumDashed

bstDashDot                        bstDashDot

bstMediumDashDot                bstMediumDashDot

bstDashDotDot                bstDashDotDot

bstMediumDashDotDot        bstMediumDashDotDot

bstSlantedDashDot                bstSlantedDashDot